Autodielňa Krasňanský Pezinok
Autodielňa Krasňanský Pezinok Autodielňa Krasňanský Pezinok Autodielňa Krasňanský Pezinok
POUČENIE OPRÁVNENENEJ OSOBY
Informácie o spracúvaní osobných údajov - GDPR podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby

Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby
/osobné údaje získavané priamo od dotknutej osoby/


Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Peter Krasňanský Autodielňa
Podkarpatská 5, 902 03 Pezinok
IČO: 33 508 569
tel.: 0907 737 745
e-mail: info@autoservis-pezinok.sk

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:
Účtovné doklady
vedenie účtovníctva prevádzkovateľa, spracovanie účtovných dokladov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): poisťovniam, orgánom kontroly a dozoru.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa zákona, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania.

Práva dotknutej osoby:    právo na prístup k osobným údajom,
   právo na opravu osobných údajov,
   právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov,
   právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
   právo namietať spracúvanie osobných údajov,
   právo na prenosnosť osobných údajov,
   právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,
   právo podať sťažnosť dozornému orgánu


Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby
/osobné údaje získavané priamo od dotknutej osoby/


Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Peter Krasňanský Autodielňa
Podkarpatská 5, 902 03 Pezinok
IČO: 33 508 569
tel.: 0907 737 745
e-mail: info@autoservis-pezinok.sk


Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:
Klienti

poskytovanie služieb autoklampiarstva a údržby vozidiel- zmluvné a predzmluvné vzťahy.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zmluva

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel.

Práva dotknutej osoby:
právo na prístup k osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov,
právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby
/osobné údaje získavané priamo od dotknutej osoby/
Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Peter Krasňanský Autodielňa
Podkarpatská 5, 902 03 Pezinok
IČO: 33 508 569
tel.: 0907 737 745
e-mail: info@autoservis-pezinok.sk
Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:
Hlásenia
hlásenie poistnej udalosti poisťovni a preplatenie nákladov prevádzkovateľa na opravu vozidla zákazníka poisťovňou
Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby
Príjemcovia: poisťovne
Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na naplnenie účelu spracúvania, dotknutá osoba nie je povinná tieto osobné údaje poskytnúť prevádzkovateľovi, v tom prípade uvedenú spracovateľskú činnosť musí vykonať sama.

Práva dotknutej osoby:
   právo na prístup k osobným údajom,
   právo na opravu osobných údajov,
   právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov,
   právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
   právo namietať spracúvanie osobných údajov,
   právo na prenosnosť osobných údajov,
   právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,
   právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby na stiahnutie (pdf).

POUČENIE OPRÁVNENENEJ OSOBY

Prevádzkovateľ: Peter Krasňanský Autodielňa
Podkarpatská 5, 902 03 Pezinok
IČO: 33 508 569
Zast. Peter Krasňanský


pre informačný systém: Účtovné doklady, Klienti, Hlásenia (ďalej aj „IS“)


Oprávnené osoby:
Titul, meno a priezvisko: Peter Krasňanský
Funkčné/pracovné zaradenie: riaditeľ

Oprávnená osoba pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a rešpektuje príslušné povinnosti určené prevádzkovateľom, najmä v dokumentácii o primeraných zárukách ochrany osobných údajov prevádzkovateľa GDPR, primeraných bezpečnostných opatreniach, primeraných politikách prevádzkovateľa (kódex správania).

Oprávnená osoba nesmie spracúvané osobné údaje využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné, než služobné/pracovné účely podľa tohto záznamu.

Rozsah oprávnení:
Oprávnená osoba spracúva osobné údaje v IS Účtovné doklady v rozsahu a spôsobom vymedzeným osobitnými zákonmi.

Oprávnená osoba spracúva osobné údaje v IS Klienti rozsahu a spôsobom vymedzeným účelom:

poskytovanie služieb autoklampiarstva a údržby vozidiel- zmluvné a predzmluvné vzťahy.

Oprávnená osoba spracúva osobné údaje v IS Hlásenia rozsahu a spôsobom vymedzeným účelom:

hlásenie poistnej udalosti a preplatenie nákladov prevádzkovateľa na opravu vozidla zákazníka poisťovňou.

Na tento účel spracúva v IS Účtovné doklady, Klienti, Hlásenia tieto osobné údaje: rozsah osobných údajov uvedený v záznamoch o spracovateľských činnostiach pre, s ktorými je oprávnená osoba oboznámená.

Rozsah povolených činností:
Oprávnená osoba spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS a je oprávnená osobné údaje:
získavať, zaznamenávať, uchovávať, zálohovať, vyhľadávať, vykonávať zmeny a opravy, poskytovať príjemcom, likvidovať.

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov:
Podmienky spracúvania osobných údajov sú ďalej vymedzené v týchto interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa:
v dokumentácii o primeraných zárukách ochrany osobných údajov prevádzkovateľa GDPR, primeraných bezpečnostných opatreniach, primeraných politikách prevádzkovateľa (kódex správania).

Pokyny k spracovateľským operáciám s osobnými údajmi:
Oprávnená osoba je pri spracúvaní osobných údajov povinná najmä
- uzamykať okná, dvere,
- zamedziť náhodného odpozerania a prístupu k osobným údajom nepovoleným osobám,
- povinnosť mlčanlivosti oprávnenej osoby,
- informovať dotknutú osobu o spracovaní osobných údajov a o jej právach pri prvom spracovaní osobných údajov,
- likvidovať nepotrebné osobné údaje len pomocou skartovacieho zariadenia,
- ohlásiť bezpečnostný incident úradu do 72 hodín od zistenia, vyhotoviť o tom záznam, dotknutej osobe oznámiť incident bezodkladne,
- vykonávať kontrolnú činnosť min. raz za 3 mesiace, resp. náhodne
- ďalšie povinnosti sú vymedzené v rámci primeraných bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa.

Oprávnená osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými riadiacimi aktmi prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených informačných systémoch a svojim právam a povinnostiam vymedzeným v tomto zázname o poučení v plnom rozsahu porozumela.

POUČENIE OPRÁVNENENEJ OSOBY na stiahnutie (pdf).